Náš tím - ambulancie všeobecnej lekárky pre dospelých:

Lekárka - CV:

od 2009 - samostatne pracujúca lekárka v ambulanciách u predchádzajúcich zamestnávateľov - najskôr v odbore FBLR,

po špecializačnej skúške aj vedúca lekárka kolektívu lekárov, naposledy samostatne pracujúci odborný zástupca ambulancie

VZDELANIE:

2014 – špecializačná skúška v odbore VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO / špecializačná práca - Manažment pacienta s diabetom 2. typu v ambulancii všeobecného lekára, následne - 2014 - 2015 - funkcia odborného zástupcu s licenciou
/ 2002 - 2008 - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Odbor: všeobecné lekárstvo

Doplňujúce informácie k vzdelaniu: 2005, 2007 - 1. a 3. miesto na  Študentskej vedeckej konferencii JLF UK a účasť na Celoštátnej konferencii prác Českej a Slovenskej republiky

2006 / 2007 - kvalifikovaná stážistka na OAIM Kliniky detí a dorastu JLF UK, Martin
24. 7. - 4. 8. 2006 – Semmelweis Egyetem, I. Sebeszeti Klinika, Budapešť –chirurgia
2003 –Seniorenpflegeheim FZH - geronto – psychiatrische Einrichtung, Weimar, Nemecko

Prednášková činnosť: Nové trendy v terapii arteriálnej hypertenzie – 2011, 2013 a 2018

Účasť na lekárskych seminároch, sympóziách, odborných podujatiach a aktivitách od 2009:

Problematika rehabilitácie u juvenilnej idiopatickej artritídy, Colostrum, Hydro- a termoterapia, Nové trendy v prevencii aterosklerózy, Orthobionomy technika, Hlboký stabilizačný systém chrbtice, Fyzikálna terapia, reumatologické sympóziá a zjazd, ,,Čo nového v racionálnej antibiotickej a hypolipidemickej liečbe v ambulantnej praxi´´, Úloha probiotík pri antibiotickej liečbe, Neodkladná podpora životných funkcií – 2013 a 2014, Otravy v ambulancii praktického lekára, Geriatria v ambulancii praktického lekára, Vyhodnocovanie EKG záznamu, Diagnostika a liečba chronických hepatitíd

Jazykové znalosti:

Nemecký jazyk - aktívne - 2001 - Štátna jazyková skúška na Štátnej jazykovej škole
- 2002 – Zweite Stufe des Deutschen Sprachdiploms Der Kultusministerkonferenz a 2003 – 3. miesto v jazykovej súťaži JLF UK,
Anglický jazyk – aktívne - odbor vyštudovaného 8-ročného gymnázia - cudzie jazyky

 

 

Sestra - Mária Kráľová